PŘICHÁZÍ NOVÁ DOBA TEMNA

13.06.2013 16:13

Každý si jistě pamatuje středověk jako "Dobu temna," doby, která byla kdy nejhorší a nejděsivější v existenci celého lidstva. Tato doba se znovu karmicky po mnohá staletí znovu otevírá, znovu se snaží vyburcovat lidstvo k jinému pochopení tohoto světa, k příjímání toho, v co lidstvo přestalo věřit, Je to pouze a jen karmickou odplatou za všechno zlo, které se zde šíří, za zlo jež pácháme nejen vůči sobě samým, ale i druhým, a o to větší měrou se toto zlo čím dál tím víc zviditelňuje, protože už se nemá kam schovat. Lidé přestali věřit v Boha jako podstatu všeho bytí, přestali věřit v lásku, v přírodní i vesmírné zákony.
Hrubohmotné nízké vibrace nestále udržují lidstvo v chamtivosti, závisti, nenávisti, lhostejnosti, korupci, manipulaci strachu, nejistotě a vedou tak celosvětově k největší zkáze, která tu byla stejně tak jako před mnoha staletími.
Dnešním světem vládne manipulace, neustálé ochočování všech za cenu vlastního obohacování, lidé jsou nenávistní k druhým, pomlouvají, posuzují a odsuzují, je to jen dílem toho, jak sami vnímají sebe. každá duše na této planetě touží po očištění všech svých karmických chyb, omylů a důsledků činů lidských bytostí, vyplouvají na povrch často doposud skryté charakterové a emoční bloky, v lidech vyvstává napovrch spousta emočních jedů, jimiž jsou napuštěni, vyvstává nová inkvizice v podobě exekutorů, materiální hodnota světa dospěla svého vrcholu, lidé se touhou za majetkem, bohatstvím, dovolenými, spotřebními a konzumními věcmi neustále zadlužují, peníze se stávají nutným zlem, máme touhu brát víc než dávat z důvodu nedostatku a strachu z budoucnosti, rasová nenávist je také čím dál víc viditelnější, náboženská dogmata přestávají ovládat svět takový jaký ho doposud známe, hrozí rozpad celé církve jako takové, bují a množí se nové sekty, řády, spolky v touze zachránit pár jedinců před apokalypsou. Celková úroveň lidstva upadá, vztahy mezi lidmi se čím dál víc vyhrocují, jeden napadá druhého, ale sám se nechává ovládat druhými, nedokážeme se vymanit z pout, jež nás svazují, hltáme duchovní nauky, semináře, přednášky i knihy v touze za poznáním, které nejsme ale schopni praktikovat ve svém životě. Chybí nám vůle, trpělivost, síla a vnitřní odvaha postavit se sobě samým, přijmout se, že chybujeme, chybujeme dnes a denně, opakujeme stejné chyby, zneužíváme sami sebe, zneužíváme druhé.
Naše děti jsou manipulovány systémem školství, brzdí se jejich vlastní přirozený rozvoj v rodinách, potlačují se jejich přirozené vlohy, schopnosti, soběstačnost, jsou na ně kladeny čím dál větší nároky ze strany rodičů, nechápeme je, stejně tak jako nechápeme sami sebe.
Všude kolem nás je jen STRACH, strach v nás a obavy z budoucnosti, co přijde, lidé jsou čím dál více ovládáni strachem, obavami a nejistotou, nepochopením, která útočí na každého. Každý si projde svými karmickými zkouškami, které si nastřádal v minulých životech, lidé se začnou obracet k těm, kteří jim budou skutečně schopni pomoci nalézt jejich nitro, jejich duchovní podstatu, založenou na boží lásce, spravedlnosti a pokoře. Lidstvu chybí pokora, vděčnost, soucítění a láska, přesně to co je podstatou každého z nás.
Doba Temna již skutečně započala, lidé se utápí ve své bolesti, křivdách, nespokojenosti, nenávisti k sobě samým ale i k druhým, stávají se poslušnými ovcemi, které se bojí vybočit ze stáda a jen očekávají, kdo první zareaguje, pozvedne se a začne měnit nejen sám sebe, ale vše kolem sebe.
Brzy dojde ke spojení všech přírodních živlů OHNĚ-VODY-ZEMĚ-VZDUCHU, přijdou další záplavy, ničivé požáry, zemětřesení, erupce sopek, tornáda a hurikány, silné bouře, čím dál více se budou a častěji projevovat všude po světě, přijdou velké klimatické změny a výkyvy, kdy zimu budou střídat vedra, partnerské vztahy již nikdy nebudou takové jaké jsou doposud, budou přicházet nové nebo stávající se začnou měnit, velké krize, rozchody, násilí, toto vše může být průvodním jevem,zhroutí se jakýkoliv systém který kdy ovládal tuto planetu i lidstvo samo.
Ani ezoterický svět již nebude takový jako doposud, i zde přijde obrovské čištění planety od všeho nánosu manipulace, podvodů, klamu, budou odebírány nebo pozastaveny schopnosti, které byly dány jako dary, i zde nastoupí pomyslná inkvizice v podobě nespokojených a oklamaných klientů. 
Čím dál víc lidstvo dostává varovných signálů z Vesmíru, od Boha, ale pokud je i nadále budou přehlížet, nebudou schopni zvládnout sami sebe, budou plni emočních jedů, zášti a nespokojenosti vůči sobě samým i druhým, budou neustále pod tlakem, strachem jež vytváří deprese, nespavost, výkyvy nálad, budou vždy jen trestat sami sebe at už v podobě nehod, úrazů či nemocí.
Vědomí lidstva se začne měnit teprve tehdy až lidé skutečně pochopí, přijmou podstatu všeho bytí, není to u každého stejné, každý má svou vlastní duchovní, osudovou i životní cestu, ale pokud i nadále budou lidé svou duchovní cestu brát a žít v touze dohnat ty za každou cenu, kteří jsou již výše, být těmi nejlepšími za každou cenu, bez jakékoliv možnosti začít u sebe, dojde u nich k zastavení, k pochopení jejich horlivosti, duchovní pýchy. Pamatujme na to, že všechny duše jsou si v astrální sféře rovny, zde na zemi si řeší své karmické chyby a lekce, stejně tak jako i celá planeta, jak budeme přistupovat sami k sobě, jak budeme jednat sami se sebou, jak se naučíme žít tento pozemský život, tak stejně odrazem přijde reakce okolního světa.
Otevřený boj s temnou začal, je stále zatím málo těch probuzených, kteří jsou schopní vnímat a šířit skutečnou podstatu boží bezpodmínečné lásky pokory a spravedlnosti, nejen do svých srdcí, ale i kolem sebe, v tuto chvíli Temnota a zlo vítězí, pokud budete i nadále žít "STRACHEM, OBAVAMI, NEJISTOTOU," budete i nadále zatrpklými, zahořklými, ukřivděnými, nenávistnými a nespokojenými, budete kritizovat, odsuzovat a posuzovat sebe i ty co jsou kolem vás, budete shromažďovat materiální konzum, peníze, budete manipulovat jen ve svůj vlastní prospěch, budete lhostejní ke všemu co se kolem vás děje i ve vás samotných, bude Temnota bujet a sílit, ale připravte se na to, že stejně tak jak Temnota bude chtít zvyšovat svou moc zde na Zemi, budou přicházet další a další silnější očištění vás všech, zásahy Univerza stejně tak jako očištění celé planety. Pozemská spravedlnost není stejná jako "boží spravedlnost," je stejně tak slepá, jako i my jsme slepí k sobě samým i k druhým....

Merlin