Merlinova proroctví

 

Stále ještě lidé nechápou a nepochopili význam proroctví, že proroctví jsou vlastně vizemi dějů a událostí budoucích, přicházejících prorokům formou myšlenek a vedoucí k zamyšlení a hlubšímu pochopení, nikoliv k šíření strachu a paniky. Mnozí prorokové předvídaly a předpovídaly události mnoho let, desetiletí i stovky let dopředu a u mých proroctví je to stejné.
Proroctví samotná neobsahují konkrétní data, roky ani jiné časové osy, jsou to vhledy a jak vidno, každý z Vás si v nich najde a z nich převezme pouze to, co se ho osobně dotýká, bez jakéhokoliv dočtení do konce. Má proroctví obsahují nejen to, co mnohé dovádí ke strachu, ale také to pozitivní, co je skryto na konci, avšak v zápalu toho negativního je to přehlíženo. Proroctví samotná jsou stejně jako jiné schopnosti darem Vesmíru, nemají vzbuzovat strach, ale jsou varováním pro lidstvo, jak samo se bude nadále chovat a jakým směrem se bude ubírat, tak samo sebe může odsoudit k záhubě, a je jedno zda kolektivním vědomím, nebo individuálními výpady. je stále většina těch, kteří jako poslušné ovce kráčí ruku v ruce s kolektivním vědomím, a stále je málo těch, kteří se snaží ať už jakoukoliv formou světlo a lásku spojenou s boží spravedlností šířit dál. Pokud se budeme zaměřovat pouze na ochranu našich nejbližších a ostatní nám bude cizí, pak jsme sami sobečtí k druhým a upřednostňujeme jen své nejbližší. Každý na tomto světě ať přehodnotí své vlastní názory, postoje, chování a vidění toho co se děje v nich i kolem nich a jak on sám za sebe upřímně, nezištně a s láskou přispívá ke změně tohoto světa a systému bez vlastního prospěchu, strachu, negativních emocí, smutku, osamění, lhostejnosti, pohrdání, odsuzování a kritizování druhých.
Má proroctví jsou vizemi, jak vzdálenými ukáže samotný čas, avšak již nyní stojí k zamyšlení a hlubšímu pochopení, že to co se děje nyní je odrazem toho, co může přijít a přijde v budoucnosti.
Ať už má proroctví působí na kohokoliv, každý v nich může najít své vlastní obavy, strachy z toho, že i on přispívá k budoucnosti tohoto světa i lidstva samotného.....

 

"VÁLEČNÝ BĚS VYVSTANE Z VÝCHODU, JAK ŽHAVÝ UHLÍK PŘESKAKOVAT BUDE NA SMĚRY VŠECHNY, RASA PROTI RASE PŮJDE, PAK SPOLEČNĚ PROTI VLÁDÁM SVÝM POVSTANOU,LID CHUDÝ NESPOKOJEN PLENIT A RABOVAT BUDE, KOHOUT ČERVENÝ UTKÁ SE S MODRÝM O SÍLU SVOU, JÁDREM VÝBUCHU BUDE SVĚTA STŘED, KDE SÍLY JIM POHASNOU, TVÁŘ SMRTI ZAHALÍ MNOHÉ JAK TEMNÝ MRAK A IDEA VÍRYZPOCHYBNĚNA BUDE, VŠAK NASTANE CHAOS, KTERÝ STŘÍDAT BUDE OBDOBÍ KLIDU PO DLOUHÝ ČAS ROZESETO BUDE BEZVLÁDÍ, VŠAK SJEDNOTÍ SE NÁRODY I RASY A PŘIJDE NOVÝ SMĚR LIDSTVA Z POKORY ZROZENÝ..."

 

"SPÍCÍ PES BUDE PROBUZEN, TÍM NA VELKOU ZEM DOPADNE DRTIVÁ PĚST. BĚSNÍCÍ MASA POHLTÍ ZÁŘ SLUNCE, NEBE I KLIMA ZMĚNÍ BARVU SVOU A TVÁŘ JEJÍ SE ZMĚNÍ K NEPOZNÁNÍ. KÁMEN SMETE MNOHA MĚSTA, ŽÁR OHNĚ SPÁLÍ VŠE CO V CESTĚ STOJÍ, MNOHO LET BUDE TRVAT NEŽ NAVRÁTÍ SE PŮVOD STAVU, ŽIVÉ OPUSTÍ TO, KAM NEBUDE JIŽ NÁVRATU...."

 

"BÍLÝ KOHOUT PADNE K ZEMI, TÍM VLÁDA JEHO NA ZEMI SKONČÍ, NOVÁ BOŽSTVA Z PLANET JINÝCH ODHALÍ SKRYTOU SVOU TVÁŘ, POSVÁTNÁ MÍSTA ODKRYJÍ TAJEMSTVÍ, JEŽ USPANÁ TISÍCILETÍ BYLA, KRÁLOVSKÉ RODY POZVEDNOU NOVOU VLÁDU SVOU, ZNAMENÍ A SYMBOLY NA MNOHA MÍSTECH SVĚTA UKÁŽÍ NOVÝ SMĚR, PENÍZE ZTRATÍ MOC A ZMIZÍ, OBCHOD ROZKVETE NOVĚ JAKO NIKDY PŘEDTÍM, VŠAK LIDSTVO SAMO BUDE SMĚNIT VÝROBKY SVÉ, VZPOURY A NÁSILÍ ODEZNÍVAT BUDOU A INKVIZICE TEMNÁ ZNIČÍ SEBE SAMA, NASTOLEN NOVÝ ŘÁD BUDE VYSPĚLOSTÍ MYSLÍ LIDSKÝCH JEŽ ZRODU NOVÉ ÉRY DAJÍ ZAPOČÍT...."

 

"ZLO A ZÁVIST V ŘADÁCH ZASVĚCENÝCH OVLÁDÁ STRACH, VŠAK MNOZÍ POCÍTÍ ZTRÁTU SCHOPNOSTÍ SVÝCH NEBO SVÉ ZASTAVENÍ, VŠAK ZBAVIT SE TAK MAJÍ CHAMTIVOSTI SVÉ, TOUZE PO MOCI I BOHATSTVÍ, NEBOŤ POMOC JEJICH NENÍ JIŽ POMOCÍ, ALE PŘÁNÍM USPOKOJIT CHTÍČ SVŮJ PO MAJETKU ČI UZNÁNÍ... LID DŮVĚŘIVÝ POZNÁ PRAVOU STRÁNKU JEJICH, VŠAK ROZHODNE SE SÁM KOMU SVĚŘÍ SEBE I POMOC V NĚ VLOŽENOU, TAK NÁVRAT KE KOŘENŮM PŮVODNÍM BUDE ZNOVU NAVRÁCEN..."

 

"V MĚSÍCÍCH BUDOUCÍCH POVSTANOU ŽIVLY, UKÁŽÍ SÍLU SVOU A SPOJÍ SE SPOLU... ZEMĚ POTEMNÍ TĚŽKÝMI MRAKY, OHNĚM ZMÍTÁN BUDE SVĚT TENTO NA MNOHA MÍSTECH... VĚTŠINA MĚST POHASNE V SÍLE SVÉ, ZHYNOU JEN TI, KDOŽ JEDNAJÍ NEČESTNĚ... KONEC VŠAK NEPŘIJDE, OCELOVÍ PTÁCI NEVZLÉTNOU K NEBI, KOVOVÍ OŘI VYPOVĚDÍ SLUŽBU SVOU, AVŠAK K OČIŠTĚNÍ A K NAVRÁCENÍ ROVNOVÁHY DOJDE TAM, KDE NIČENO JEST NEJVÍCE VŠE ŽIVÉ..."

 

"VZTAHY SE ZBORTÍ, VŠAK POVSTANOU NOVÉ, MUŽI JINAK BUDOU CHÁPAT ŽENY A ŽENY MUŽE... KONFLIKTY VYŠUMÍ JAK PÁRA JEŽ DERE SE Z LŮNA ZEMĚ... ČAS LÁSKY ZAPLAVÍ SVĚT TENTO, VŠAK NEŽ STANE SE TAK, MNOHO ZMĚN BUDE JEŠTĚ TŘEBA, NEBOŤ SVĚT TENTO JEST ZÁŠTÍ PROSTOUPEN A ROVNÁ SE CO SODOMU S GOMOROU ZNIČILO...VHLEDY NOVÉ BUDOU V NOVÉM SVĚTĚ TOMTO, ÚCTA MUŽŮ I ŽEN BUDE ODMĚNĚNA BOHATSTVÍM NEJVYŠŠÍM..."

 

People do not understand and still understand the importance of the prophecy, that the prophecies are actually processes and events future visions, prophets coming in the form of ideas and leading to reflection and deeper understanding, not to spread fear and panic. Many prophets predicted and anticipated event for many years, decades, even hundreds of years to come, and my prophecy it is the same.The prophecy itself does not contain specific data, years or any other timeline, it is evident that insights and each of you will find in them and one of them takes only what touches him personally, without any reading through to the end. It has prophecies contain not only what many feels to fear, but also positive, what is hidden at the end, but in the heat of the negative it is overlooked. The prophecy itself, as well as other abilities are a gift of the universe, they don't inspire fear, but they are a warning to mankind, as will continue to behave and what direction it will take, so you can condemn itself to destruction, and it is one that the collective consciousness, or individual forays. It is still the majority of those who, like obedient sheep goes hand in hand with collective knowledge, and still is, a few of those who try to whether any form of light and love that is associated with divine justice spread. If we focus only on the protection of our closest and other US foreign will, then we are selfish and we prefer to others only their closest. Everyone in this world have re-examined their own opinions, attitudes, behavior, and vision of what is happening in them and around them, and how he himself honestly, selflessly and lovingly contributes to changing this world and the system without its own benefit, of fear, negative emotions, grief, loneliness, indifference, contempt, judgmental and criticizing others.My prophecies are visions of how remote the time shown, but now stands for reflection and deeper understanding that what is happening now is a reflection of what may come, and will come in the future.Whatever the prophecies operate on anyone, everyone in them can find their own fears, fears that he, too, contributes to the future of the world and of mankind itself..... 

 

THE BEAST OF WAR ARISES FROM THE EAST, AS EMBER, SKIP WILL BE ON ALL DIRECTIONS, RACE AGAINST RACE, THEN GO TOGETHER TO RISE UP AGAINST THEIR GOVERNMENTS, THE PEOPLE POOR AND LOOTING LOOTING IS NOT SATISFIED, THE RED ROOSTER FIGHTS WITH BLUE ON THE STRENGTH OF ITS CORE EXPLOSION, THE WORLD WILL BE CENTERED WHERE THE FORCES THEY ARE DIMMED, THE FACE OF DEATH ENVELOPS MANY AS DARK CLOUD AND THE IDEA OF THE FAITH IN QUESTION WILL, HOWEVER, CHAOS OCCURS,THAT ROTATE WILL LULL AFTER A LONG TIME OF INTERREGNUM, HOWEVER, WILL BE SCATTERED BY UNITING NATIONS AND RACES AND A NEW DIRECTION FOR HUMANITY COMES FROM HUMILITY BORN OF ...

 

SLEEPING DOG WILL BE AWAKENED BY A LARGE GROUND OUT THE VAST FIST. RAGING MEAT ABSORBS THE RADIANCE OF THE SUN, THE SKY AND CLIMATE CHANGES THE COLOR OF HIS AND HER FACE BECOMES UNRECOGNISABLE. MANY CITIES, SWEPT AWAY BY THE STONE HEAT FIRE BURNED EVERYTHING IN THE WAY OF COSTS, IT WILL TAKE MANY YEARS BEFORE THE ORIGIN OF THE STATE, THE RETURN OF LIVE LEAVES IT WHERE IT WILL NO LONGER RETURN ....

 

WHITE COCK TO FALL TO THE GROUND, THE GOVERNMENT WILL END UP ON THE GROUND, THE NEW DEITIES FROM OTHER PLANETS TO REVEAL HIDDEN YOUR FACE, SACRED PLACES, REVEALING A SECRET THAT THE MILLENNIUM WAS USPANÁ, THE ROYAL FAMILIES OF THEIR NEW GOVERNMENT, BOLSTER SIGNS AND SYMBOLS ON MANY PLACES OF THE WORLD SHOW A NEW DIRECTION, MONEY LOSES ITS POWER AND DISAPPEARS, A NEW BLOOM LIKE NEVER BEFORE, HOWEVER, HUMANITY ITSELF WILL EXCHANGE THEIR PRODUCTS, REBELLION AND VIOLENCE OF THE INQUISITION AND THE DARK ODEZNÍVAT WILL DESTROY ITSELF, ESTABLISHED A NEW ORDER WILL BE THE STANDARD OF THE HUMAN MIND THAT THE BIRTH OF A NEW ERA CAN BEGIN TO ....

 

EVIL AND JEALOUSY IN THE RANKS OF THE INSIDER, HOWEVER, MANY FEAR, WILL FEEL THE LOSS OF HIS OR HER ABILITY TO STOP, HOWEVER, SO THEY HAVE TO GET RID OF THEIR GREED, LUST FOR POWER AND WEALTH, SINCE THE AID IS NOT ALREADY USING THEM, BUT THE DESIRE TO SATISFY HIS LUST FOR WEALTH OR RECOGNITION ... PEOPLE TRUSTING THEIR RIGHT PAGE CAN, HOWEVER, DECIDE FOR YOURSE...

 

IN THE FUTURE MONTHS WILL SHOW THE POWER OF THE ELEMENTS, TO RISE UP AND JOIN TOGETHER ... THE COUNTRY WILL DARKEN HEAVY CLOUDS, FIRE, THIS WORLD WILL BE TORN IN MANY PLACES, THE ... MOST CITIES WILL GO OUT IN THE POWER OF HIS OWN, THE UNBELIEVERS ONLY THOSE WHO CHEAT THE ... HOWEVER, THE END WILL COME, OCELOVÍ BIRDS NEVZLÉTNOU KOVOVÍ STEED TO HEAVEN, WOULD HIS SERVICE, BUT TO PURIFY AND TO RETURN THE BALANCE OCCURS WHERE THERE IS THE MOST DESTROYED ALL LIVING ...

 

RELATIONS DISSOLVE, HOWEVER, THE RISE OF THE NEW, MEN, OTHERWISE THEY WILL BE UNDERSTOOD BY WOMEN AND WOMEN MEN ... CONFLICTS WOULD FADE AWAY AS THE STEAM THAT COMES OUT OF THE WOMB OF THE EARTH ... THE TIME OF LOVE OVERWHELM THE WORLD THIS, HOWEVER, THAN WILL HAPPEN, MANY CHANGES WILL STILL BE NEEDED, BECAUSE THE WORLD IS PERMEATED BY THIS HOSTILITY AND IS EQUAL TO WHAT A SODOM WITH GOMOROU DESTROYED THE ...NEW INSIGHTS IN THIS NEW WORLD, RESPECT FOR MEN AND WOMEN WILL BE REWARDED WITH THE HIGHEST RICHNESS OF ...